دعوت به همکاری

بیمارستان بازتوانی و پزشکی ورزشی نورافشار برای تکمیل کادر درمانی از متقاضیان واجد شرایط
دعوت به همکاری می کند:
  • کارشناس پرستاری
  • کارشناس مدارک پزشکی
  • کارشناس فیزیوتراپی با گرایش ورزشی